ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους κκ. Υπουργούς:

–          Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

–          Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

–          Εσωτερικών

συριζα 2014Το Θ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός), με την αριθμ. 1873/2012 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση 8 πρώην υπαλλήλων της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Άρδευσης Μεγαρέων (ΔΕΥΑΜ) με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της αριθμ. 460/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, με την οποία είχε απορριφθεί η αιτηθείσα μεταφορά τους στο Δήμο Μεγαρέων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 3801/2009. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για τη διενέργεια των νομίμων. Δικαιώθηκαν επομένως, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, οι 8 πρώην υπάλληλοι της λυθείσας ΔΕΥΑΜ και συγκεκριμένα, μία ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, μία ΠΕ Οικονομικού, πέντε ΔΕ Διοικητικού και ένας ΥΕ εργατών ύδρευσης / αποχέτευσης.

Η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων, σε συμμόρφωση με την εν λόγω 1873/2012 απόφαση, προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και τελικά διαβίβασε όλα τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Εσωτερικών για τα περαιτέρω, που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς των 8 δικαιωθέντων στο Δήμο Μεγαρέων και την τοποθέτησή τους σε προσωποπαγείς θέσεις που έπρεπε να συσταθούν για το σκοπό αυτόν, λόγω έλλειψης κενών οργανικών. Επισημαίνεται ότι πριν τη σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και την ένταξη του συγκεκριμένου προσωπικού σε αυτές απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στις 14 Απριλίου 2014 εκδόθηκε η αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/354/οικ. 9839 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση (ΦΕΚ 1079Β΄ ) με την οποία κατανεμήθηκε προσωπικό σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Σύμφωνα με την παράγραφο 1γ της απόφασης κατανεμήθηκαν στο Δήμο Μεγαρέων : «ένα (1) άτομο σε θέση ΙΔΑΧ ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και ένα (1) άτομο σε θέση ΙΔΑΧ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, σε εκτέλεση της αριθμ. 1873/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών». Δηλαδή το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε στην εκτέλεση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης 1873/2012 μόνο για τους δύο από τους οκτώ υπαλλήλους, αυτούς της κατηγορίας ΠΕ και χωρίς καμία αιτιολόγηση για την εξαίρεση των έξι υπολοίπων.

Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου αντιβαίνει στα άρθρα 94 παρ. 4 και 95 παρ. 5 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄), σύμφωνα με τα οποία η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση, προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής. Ο συνδυασμός των ανωτέρω διατάξεων με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν επιτρέπει εν προκειμένω την εφαρμογή οιασδήποτε διατάξεως περί αναστολής ή περιορισμού προσλήψεων και καθιστά παράνομη, ως παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, τη μη κατανομή στο Δήμο Μεγαρέων των υπολοίπων 6 δικαιωθέντων δικαστικώς υπαλλήλων.

Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

Προτίθενται να προβούν άμεσα στην τροποποίηση της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/354/οικ. 9839 Απόφασης, συμπεριλαμβάνοντας τους έξι πρώην υπαλλήλους της λυθείσας ΔΕΥΑΜ εκτελώντας πλήρως την αριθμ. 1873/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών;

Αθήνα, 11Ιουλίου 2014

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Αλέξης Μητρόπουλος

Όλγα Γεροβασίλη

 

Advertisements