ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Με τις διατάξεις του άρθρου 101 στον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄, 23-7-2013) με τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» θεσμοθετείται από την Κυβέρνηση, ως μνημονιακή δέσμευση, η ίδρυση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) που σκοπό έχει «α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ (από 1/7/2013) και του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ (από 1/1/2014), όταν αυτές αφορούν ποσά συνολικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ, καθώς και οφειλές, οι οποίες, ενώ είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση, δεν αποδόθηκαν έγκαιρα από τους υπόχρεους. Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ενημερώνουν τον οφειλέτη για τη ύπαρξη της οφειλής και όπως ορίζεται με την υπ’ αριθμόν Φ.80000/οικ.25379/312 «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)» Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, κου Βρούτση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2699, τ.Β΄ της 23-10-2013, εφόσον ο οφειλέτης δεν προβή σε εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής, λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ποσών «σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ-Ν.Δ.356/1974)» σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και είκοσι ημέρες.

Στο άρθρο 1 του ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 90, Α΄, 5-4-1974) αναφέρεται ότι «2. Ως δημόσια έσοδα θεωρούνται και αι απαιτήσεις ων κατέστη δικαιούχον το Δημόσιον εκ καθολικής ή ειδικής διαδοχής.». Το εν λόγω Νομοθετικό Διάταγμα, προκειμένου να εφαρμοστεί εν έτει 2014, έχει υποστεί επεμβάσεις – τροποποιήσεις, οι πιο σημαντικές εκ των οποίων έχουν προέλθει από αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, κ Θεοχάρη, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, μέτρο που προσφάτως κρίθηκε ως αντισυνταγματικό από το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ.

Με δεδομένη την είσπραξη των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ από το ΚΕΑΟ, το οποίο υπάγεται διοικητικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμπεραίνεται ότι τα έσοδά τους αυτά θεωρούνται Δημόσια Έσοδα και οι ληξιπρόθεσμες ή καθυστερούμενες οφειλές των ασφαλισμένων προς αυτά ως οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον ν. 4172/13, «10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των οικείων Οργανισμών ρυθμίζονται: (…) ο τρόπος και η διαδικασία επίδοσης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ, (…) ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς (…)».

Η διαδικασία είσπραξης οφειλών μέσω του Κ.Ε.Α.Ο είναι κοινωνικά ανάλγητη για τους μικρούς οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ οι οποίοι δεν αρνούνται, αλλά αδυνατούν λόγω των συνεπειών της μνημονιακής πολιτικής να εκπληρώσουν τις οφειλές τους απέναντι στους ασφαλιστικούς τους φορείς, με αποτελέσμα να στερούνται οι ίδιοι και οι οικογένειες τους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να τίθενται σε κίνδυνο τ’ ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ακόμα, τα χρήματα που θα εισπράξει με εκβιαστικό τρόπο το Κ.Ε.Α.Ο από τους ασφαλισμένους δεν είναι σαφές αν θα χρησιμοποιηθούν υπέρ των ασφαλιστικών τους ταμείων ή αν θα αξιοποιηθούν για την απομείωση του δημόσιου χρέους, όπως συμβαίνει με την εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων .

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1.       Ποιος διαχειρίζεται τα χρήματα που εισπράττει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.);
  2.       Αποτελεί το σύνολο των εσόδων του ΚΕΑΟ περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων ή από τη στιγμή που χαρακτηρίζονται ως Δημόσια Έσοδα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στην απομείωση του Δημοσίου Χρέους, όπως συμβαίνει με την εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων;
  3.       Προτίθενται να προβούν στην αποποινικοποίηση «ίδιων οφειλών» και να προχωρήσουν άμεσα σε ρεαλιστικές ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, ώστε αφενός να δοθεί λύση στο αδιέξοδο των ασφαλισμένων που στερούνται τ’ ασφαλιστικά τους δικαιώματα και αφετέρου να εξασφαλιστούν εισροές στα ασφαλιστικά ταμεία;
  4.       Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό το οποίο η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εισπράξει ως Δημόσια Έσοδα μέσω του ΚΕΑΟ;
  5.       Με ποιον τρόπο σκοπεύουν να εφαρμόσουν την πρόσφατη απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ με την οποία κρίνεται αντισυνταγματική η κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών εάν προηγούμενα δεν έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης; Θα επιστραφούν τα κατασχεθέντα στους δικαιούχους; Θα προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση καταργώντας τις αντισυνταγματικές τροποποιήσεις του ΚΕΔΕ;

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρουν:

  1.       Τον συνολικό αριθμό των οφειλών που διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ από ίδρυσής του, το συνολικό ύψος αυτών και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από τους οποίους εστάλησαν.
  2.       Τον αριθμό των προσκλήσεων προς τακτοποίηση οφειλών που εστάλησαν, τον αριθμό των οφειλετών που έκαναν αίτηση για ένταξη σε ρύθμιση μετά την εισαγωγή τους στο ΚΕΑΟ και το ποσό των οφειλών στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός των οφειλετών που εντάχθηκαν σε ρύθμιση.
  3.       Τον αριθμό των παραγγελιών κατάσχεσης εις χείρας τρίτου που εκδόθηκαν, τον αριθμό των παραγγελιών κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας και το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν συνολικά οι κατασχέσεις.
  4.       Το ποσό των χρημάτων που έχει εισπράξει μέχρι σήμερα ο ΚΕΑΟ και τον αριθμό των οφειλετών από τους οποίους τα έχει εισπράξει.
  5.       Το ποσό που έχει αποδοθεί στα ασφαλιστικά ταμεία από τις εισπράξεις του ΚΕΑΟ και τον κωδικό στον οποίο έχει εγγραφεί.

 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά

Δημήτρης Στρατούλης

Στέφανος Σαμοΐλης

Μαρία Κανελλοπούλου

Κώστας Μπάρκας

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

Βασίλης Κυριακάκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Σταύρος Κοντονής

Σοφία Σακοράφα

Γιάννης Ζερδελής

Γιώργος Βαρεμένος

Νίκος Μιχαλάκης

Μαρία Μπόλαρη

Χρήστος Καραγιαννίδης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Σταθάς

Λίτσα Αμμανατίδου Πασχαλίδου

Θανάσης Πετράκος

Όλγα Γεροβασίλη

Δημήτρης Τσουκαλάς

Μαρία Τριανταφύλλου

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Χαρά Καφαντάρη

Στάθης Παναγούλης

Θοδωρής Δρίτσας

Advertisements